Ogłoszenie o ustnych przetargach ograniczonych na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne/zagospodarowanie zielenią na czas nieoznaczony

Gołdap 17.11.2023 r.

 

BURMISTRZ GOŁDAPI
19 - 500 Gołdap Plac Zwycięstwa 14
ogłasza ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne na czas nieoznaczony na niżej wymienione działki:

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow. dzierżawy [m2]

 

Przeznaczenie nieruchomości            i sposób jej zagospodarowania

 

Tryb

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

Wadium

Godzina przetargu

1.

Gołdap
obręb 0001 Gołdap 1,        ul. Stadionowa

część dz. 394/5

OL1C/00039645/6

1835,00

 

Pod uprawy rolne

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli, użytkowników wieczystych i dzierżawców nieruchomości przyległych

183,50 zł

18,35 zł

9:30

2.

Gołdap

obręb 0002 Gołdap 2, ul. Malarska

dz. 900/5

OL1C/00005357/3

729,00

Pod zagospodarowanie zielenią

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 900/1

364,50 zł

36,45 zł

10:00

 

 

  1. W przetargu mogą wziąć udział właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy nieruchomości przyległych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 394/4, 280/3, 43/2 (obręb Gołdap 0001).
  2. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 900/1 (obręb Gołdap 0002).

 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowe nieruchomości nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości uzasadnione jest ich zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

Przetargi odbędą się 18 grudnia 2023 roku od godz. 9.30 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14

 

Ogólne warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa działki o nr         , Gołdap”.

Wadium w pełnej wysokości należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 15 grudnia 2023 r.  (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi).

2. Zainteresowani udziałem w przetargu winny zgłosić uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. Zgłoszenie w formie pisemnej oraz kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi – pokój nr 3 (parter).

Zgłoszenie powinno zawierać dane osób przystępujących do przetargu oraz datę sporządzenia zgłoszenia.

Lista podmiotów zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu, zostanie zamieszczona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu w dniu 18 grudnia 2023 r. przedłożyć komisji przetargowej:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
4. Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w  terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.

Istotne postanowienia umowy dzierżawy:

1. Przedmiotem dzierżawy są grunty przeznaczone pod uprawy rolne. W przypadku użytkowania dzierżawionego gruntu niezgodnie z przeznaczeniem, wydzierżawiający rozwiązuje umowę w  trybie natychmiastowym.

2. Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy ani go poddzierżawiać osobie trzeciej.

3. Tytułem wynagrodzenia za dzierżawę Dzierżawca będzie uiszczał na rzecz Wydzierżawiającego czynsz roczny w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego.

4. Za zwłokę w zapłacie czynszu Wydzierżawiający będzie naliczał odsetki w wysokości ustawowej.

5. Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i ponosić inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

6. Dzierżawcy nie przysługuje zwrot kosztów za poniesione nakłady na rzecz lub w związku z przedmiotem dzierżawy.
 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, pok. 24 w godzinach pracy Urzędu oraz pod nr tel. 87 615 60 41