OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i terenem kolejowym.

Gołdap, dnia 09.11.2023 r.

BURMISTRZ GOŁDAPI

 

   GPO.6722.2.2023

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i terenem kolejowym.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597) w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Gołdapi:

  • Uchwały Nr LXXV/539/2023 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i terenem kolejowym,

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów.

Z treścią ww. Uchwał można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego:

https://bip.goldap.pl/pl/1618/33821/uchwala-nr-lxxv-539-223-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnnia-14-lipca-223-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-kwartalu-miasta-goldap-ograniczonego-ulica-stadionowa-rzeka-goldapa-i-torem-kolejowym.html

Wnioski dotyczące zmiany miejscowego planu mogą być składane na piśmie w terminie do 01.12.2023 r. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: pom@goldap.pl lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gołdapi.

                                                                                                          BURMISTRZ GOŁDAPI

     Tomasz Rafał Luto