Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2023, położonej w Gołdapi przy ul. Bukowej

GPO.6840.38.2022

Gołdap, dnia  24.05.2023 r.

BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się w dniu 20.04.2023 r.)

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2023 o powierzchni 0,1020 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Bukowej w obrębie geodezyjnym 0001 Gołdap 1, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00033907/9.

 • Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek określony symbolem B – tereny mieszkaniowe.
 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności”. Dla nieruchomości była wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: GPO.6730.137/2016 z dnia 02.02.2017 r.
 • Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 200,24 m2.
 • Stan techniczny budynku – bardzo dobry. Standard wykończenia – poniżej przeciętny, budynek wymaga prac wykończeniowych/remontowych.
 • Nieruchomość sąsiaduje z zabudową mieszkalną jednorodzinną, usługową oraz gruntami niezabudowanymi. Kształt działki regularny – zbliżony do prostokąta.
 • Dostęp do nieruchomości z drogi o nawierzchni utwardzonej – ul. Bukowa (dz. nr 1726/1).
 • W dziale IV księgi wieczystej nr OL1O/00033907/9 widnieje wpis – hipoteka umowna na kwotę 510 000,00 zł na rzecz PKO banku hipotecznego S.A. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką podlega wpisaniu do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych pod nr 33102013320000159603269081.
 • Innych wpisów w dziale III i IV powołana księga wieczysta nie zawiera.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń niż opisane powyżej.
 • Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 • Nabywca nieruchomości na koszt własny zleci okazanie granic.
 • Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości: 373 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 do dnia 22.06.2023 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz numer ewidencyjny działki.

Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2023 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, pok. nr 24 (II piętro) oraz pod nr tel. 87 615 60 54.