Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości, składającej się z działki oznaczonej numerem ewid. 394/4, położonej w Gołdapi przy ul. Stadionowej

GPO.6841.3.2022

Gołdap, dnia 18.05.2023 r.

BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

 przetarg ustny ograniczony

do właścicieli nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 394/4 o powierzchni 0,8304 ha, uregulowanej w KW nr OL1C/00039645/6, położonej w Gołdapi przy ul. Stadionowej.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 394/2, 43/2, obr. 0001 Gołdap 1.

Z uwagi na ograniczoną możliwość korzystania z nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży oraz w związku z brakiem bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

  • Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek określony symbolem LsIV- lasy, RIVb, RV – grunty orne.
  • Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XLII/229/02 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30.04.2001 r.; teren oznaczony jest symbolem ZN – „tereny zieleni naturalnej”.
  • Część nieruchomości objęta jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
  • Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie.
  • Nabywca nieruchomości na koszt własny zleci okazanie granic.
  • Oddanie w użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości.
  • Nieruchomości wolne są od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzaniu, nie są przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.
  • Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Pierwsza opłata wynosi 25 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, opłata ta podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłata roczna wynosi 3 % ceny uzyskanej w przetargu i wnosi się ją przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Pierwsza opłata oraz opłaty roczne będą opodatkowane podatkiem VAT w obowiązującej wysokości na dzień oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 137 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) + obowiązujący podatek VAT.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 13 700,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 15.06.2023 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz numer ewidencyjny działek.

Przetarg odbędzie się 20 czerwca 2023 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 24 oraz pod nr tel. 87 615 60 54.