Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/10, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów

GPO.6840.11.2023

Gołdap, dnia     .05.2023 r.

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/10 o powierzchni 0,1407 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów w obrębie geodezyjnym 0002 Gołdap 2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00039635/3.

  • Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek określony symbolem RIVb – grunty orne.
  • Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności”.
  • Nieruchomość sąsiaduje z rozproszoną zabudową jednorodzinną, usługową oraz gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe. Kształt działki nieregularny zbliżony do prostokąta.
  • Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi o nawierzchni gruntowej (ul. Kombatantów) – dz. nr 828/2, następnie przez działki 1491/11 i 823.
  • Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie.
  • Nabywca nieruchomości na koszt własny zleci okazanie granic.
  • W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – „nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: I. Znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej oznaczonej jako działki o numerach 1491/2, 1491/9, 1491/10 i 1491/11, urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, służących do dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, których długość pasa wynosi 382,00 m, szerokość pasa eksploatacyjnego wynosi 2 m, natomiast łączna powierzchnia pasa służebności pod urządzeniami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 764,00 m2, który to pas eksploatacyjny oznaczono na załączniku graficznym nr 1 kolorem czerwonym. II. Prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o których mowa w pkt 1 wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Gołdapi oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Gołdapi posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. III. Utrzymywania w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem tereny”. Innych wpisów w dziale III i IV powołana księga wieczysta nie zawiera.
  • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń niż opisane powyżej oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  • Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości: 70 350,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) - sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 7 035,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzydzieści pięć złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 9 czerwca 2023 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz numer ewidencyjny działki.

 

Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2023 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu i w Monitorze Urzędowym.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 24 oraz pod nr tel. 87 615 60 54.