Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego

Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór wniosków
o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego)

dla gospodarstw domowych

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Gołdap  sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych po cenie 1800,00zł brutto za tonę.

Do ceny nie wlicza się kosztów  transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie  do gospodarstwa domowego.

Podmiotem sprzedającym jest:

„JANEX” Zbigniew Jankowski, Kośmidry 48, 19-500 Gołdap

Do złożenia wniosku uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022.1692 ze zmianami).

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego /w załączeniu formularz wniosku/ należy złożyć nie później niż do 15 kwietnia 2023 r.

UWAGA: osoby chcące nabyć do 31.12.2022 r. pierwszą transzę węgla kamiennego /max. 1,5t/ w ramach zakupu preferencyjnego powinny złożyć wniosek nie później niż 19 grudnia 2022 r. (włącznie).

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożony po dniu 19 grudnia 2022 r. rozpatrywany będzie tylko jako wniosek o zakup drugiej transzy węgla kamiennego /max. 1,5t/  w ramach zakupu preferencyjnego.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożony  po dniu 15 kwietnia 2023 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (instrukcja - jak złożyć wniosek elektronicznie).

Wniosek można składać:

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: /919munh2tk/SkrytkaESP

Wnioski przesłane za pośrednictwem poczty e-mail nie będą rozpatrywane. 

 - tradycyjnie (papierowo) - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, Gołdap 19-500 w punkcie obsługi mieszkańca lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, Gołdap 19-500.

Informacje i oświadczenia złożone we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Po zweryfikowaniu złożonego wniosku Burmistrz Gołdapi  prześle na piśmie informację o przeprowadzonej weryfikacji na adres domowy wnioskodawcy wraz z opisem  szczegółowej procedury dalszego postępowania (opłacie za węgiel, fakturze, miejscu i sposobie odbioru węgla).

Otrzymana informacja  daje upoważnienie do zapłaty należności za wnioskowany węgiel kamienny (dla każdej z transz oddzielnie).

Należność stanowiącą iloczyn zamawianej ilości węgla kamiennego (w tonach) i ceny 1 800,00 zł należy wpłacić:

- na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi nr 38102047240000300200075929 lub

- w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Zapłaty należy dokonać w dwóch transzach:

I transza - zapłata należności najpóźniej do 30 grudnia 2022 r.

II transza - zapłata należności po 01 stycznia 2023 r.

Za każdym razem w  tytule przelewu/wpłaty należy podać obowiązkowo:

„Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz  numer podany w przesłanej informacji”.

Na podstawie dokonanej  wpłaty Urząd Miejski w Gołdapi wystawi fakturę, którą prześle  na adres domowy wnioskodawcy.

Faktura będzie podstawą do odbioru węgla kamiennego  z miejsca składowania t.j. siedziby podmiotu sprzedającego:

„JANEX” Zbigniew Jankowski, Kośmidry 48, 19-500 Gołdap

Termin i sposób odbioru węgla kamiennego należy uzgodnić indywidualnie z podmiotem sprzedającym osobiście w siedzibie lub telefonicznie

kom. 604 595 592, kom.665361703

 

Kontakt w sprawie naboru wniosków:

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 87 615 60 00 lub 87 615 60 61
e-mail: pom@goldap.pl,


Wniosek o zakup preferencyjny węgla.docx

Wniosek o zakup preferencyjny węgla.pdf

Certyfikat Chemikals Braniewo - Col 8-25mm.pdf

Certyfikat Chemikals Braniewo - Col 25+mm.pdf