Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej nr ewid. 976/16, położonej w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego

GPO.6840.14.2022

Gołdap, dnia 08.08.2022 r.

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

 przetarg ustny ograniczony

do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 976/16 o powierzchni 0,0139 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego w obrębie geodezyjnym 0002 Gołdap 2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00028886/7.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 976/15, 976/13, 976/9, obr. 0002 Gołdap 2.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

  • Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek określony symbolem B – tereny mieszkaniowe.
  • Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”.
  • Nieruchomość sąsiaduje z zabudową mieszkalną wielorodzinną, usługową oraz terenami rekreacyjnymi. Kształt działki nieregularny – zbliżony do prostokąta.
  • Dostęp do nieruchomości z drogi o nawierzchni utwardzonej – dz. nr 1204/1, następnie działką nr 976/17.
  • Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzaniu, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.
  • Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  • Nabywca nieruchomości na koszt własny zleci okazanie granic.
  • Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) - sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 02.09.2022 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz numer ewidencyjny działki.

 

Przetarg odbędzie się 8 września 2022 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Zainteresowani udziałem w przetargu winny zgłosić uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 2 września 2022 r. Zgłoszenie w formie pisemnej oraz kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi – pokój nr 3 (parter).

Zgłoszenie powinno zawierać dane osób przystępujących do przetargu oraz datę sporządzenia zgłoszenia.

Lista podmiotów zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestnictwa
w przetargu, zostanie zamieszczona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.

 

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, pok. nr 24 (II piętro) oraz pod nr tel. 87 615 60 54.