Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/1, położonej w obr. geod. 0001 Bałupiany

GPO.6840.7.2022

Gołdap, dnia 08.08.2022 r.

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

 przetarg ustny ograniczony

do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 98/1 o powierzchni 0,0795 ha, położonej w m. Bałupiany w obrębie geodezyjnym 0001 Bałupiany, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00038059/4.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 31, 97, 25/2, 33/1, obr. 0001 Bałupiany.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

  • Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek określony symbolem R – grunty orne.
  • Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
  • Otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne oraz rozproszona zabudowa mieszkalna/siedliskowa.
  • Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi o nawierzchni utwardzonej – dz. nr 98/2.
  • Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzaniu, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.
  • Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  • Nabywca nieruchomości na koszt własny zleci okazanie granic.
  • Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) - sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 02.09.2022 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz numer ewidencyjny działki.

 

Przetarg odbędzie się 8 września 2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Zainteresowani udziałem w przetargu winny zgłosić uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 2 września 2022 r. Zgłoszenie w formie pisemnej oraz kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi – pokój nr 3 (parter).

Zgłoszenie powinno zawierać dane osób przystępujących do przetargu oraz datę sporządzenia zgłoszenia.

Lista podmiotów zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestnictwa
w przetargu, zostanie zamieszczona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, pok. nr 24 (II piętro) oraz pod nr tel. 87 615 60 54.