Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

OGŁOSZENIE O NABORZE

formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

RUNDA NR 1

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1.

 1. TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: 14.07.2022 r. godzina 8:00.
 2. TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 04.08.2022 r. godzina 15:00.

Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/ .
 2. FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora,następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:
  a) wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia. 
  b)podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.
 3. DOSTĘPNA ALOKACJA: 204.562,80 PLN.
 4. Podczas rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych Przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi preferencjami:
  1) posiadanie wiodącego PKD w sekcji: E36, E37, E39 - premia na etapie rekrutacji 5 pkt;
  2) brak skorzystania ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00- 004/18 - premia na etapie rekrutacji 4 pkt;
  3) dokonanie wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych - premia na etapie rekrutacji 3 pkt;
  4) wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej kobiety/osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - premia na etapie rekrutacji 2 pkt.
 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSZENIOWĄ DOSTĘPNE SĄ STRONIE PROJEKTU: www.arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/.

 

WAŻNE INFORMACJE!

 1. Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji): https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla- sektorow-2
 2. Dokumenty lub oświadczenia składane przez Przedsiębiorstwo w procesie rekrutacji powinny być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji danego Przedsiębiorcy (zgodnie z CEiDG lub KRS). Jeżeli upoważnienie do podpisania dokumentów lub oświadczeń w imieniu danego Przedsiębiorstw wynika z udzielonego określonej osobie pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwo to musi być załączone do przekazywanych dokumentów. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu.
 3. Biuro projektu mieści się pod adresem:
  1. ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica, tel. 76 862 27 77, adres email: gwsir@arleg.eu,
  2. ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów, tel. 76 862 27 77, adres email: gwsir@arleg.eu,działa przez cały okres realizacji projektu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach 8:00-15:00.
 4. Uprzejmie prosimy o podanie w Formularzu zgłoszeniowym prawidłowo funkcjonującej i na bieżąco monitorowanej skrzynki e-mail oraz osoby do kontaktów roboczych.
 5. Maksymalna kwotę wsparcia to iloczyn liczby osób przewidzianych do wsparcia oraz limitu wsparcia na osobę wskazanego w §4 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu tj. 7 867,80 zł; np. delegując na szkolenia 2 osoby, maksymalna kwotę wsparcia wynosi: 2x7867,80 = 15.735,60 zł.
 6. Przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymać deklaracje dot. ilość osób delegowanych do udziału w Projekcie pracowników należących do jednej/kilku z ww. preferencji we Wniosku o umowę i umowie. Utrata preferencji może skutkować odrzuceniem formularza zgłoszeniowego w sytuacji utraty miejsca na Liście rankingowej Przedsiębiorców z powodu przyznania nienależytego pierwszeństwa.
 1. Przy uzupełnianiu informacji dot. otrzymanej pomocy de minimis można skorzystać z wyszukiwarki SUDOP: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
 2. Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail (w przypadku braku stwierdzonej awarii systemu)- nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.
 3. Braki w zakresie PODPISÓW OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA na Formularzu zgłoszeniowego skutkuje jego odrzuceniem.
 4. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie od dnia umieszczenia danego formularzanzgłoszeniowego na liście rankingowej.
 5. W przypadku awarii systemu Operatora, przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych (skanów bądź elektronicznych dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym) będzie możliwe drogą mailową na adres mailowy gwsir@arleg.eu. Wówczas za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów w formie elektronicznej. Pozostałe zasady pozostają bez zmian. Informacja o awarii zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Operatora.
 6. Operator zastrzega możliwość anulowania rundy naboru w przypadku zaistnienia problemów technicznych mogących mieć wpływ na proces składania Formularzy zgłoszeniowych, w szczególności w przypadku zewnętrznej nieautoryzowanej ingerencji w działanie systemu Operatora lub w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą skutkować nieprawidłowościami w procesie naboru Formularzy zgłoszeniowych.