Informacja windykacyjna

Mieszkańcu PAMIĘTAJ!

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry w terminie do 15 dnia bieżącego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia ww. opłaty dotyczy.

 

Opłatę za podatki należy uiszczać odpowiednio do dnia:

 •  15 marca;
 •  15 maja;
 •  15 września;
 •  15 listopada roku podatkowego.

 

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

W trosce o Państwa budżet domowy informujemy, iż:

 • w przypadku nieuregulowania należności ww. terminie zostaje wszczęta procedura windykacyjna, tj.:
 1. w pierwszej kolejności wystawiane jest upomnienie, które zobowiązuje do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania (tj. koszty upomnienia do 12.10.2021 roku wynosiły 11,60 zł – od  13.10.2021 roku wynoszą 16,00 zł);
 2.  jeżeli jednak w ciągu 7 dni od doręczenia upomnienia należność w dalszym ciągu nie zostanie w całości uregulowana, wierzyciel ma obowiązek wystawić tytuł wykonawczy i  przekazać do egzekucji właściwym urzędom skarbowym wg właściwości.

 

W dalszej części informujemy co następuje:

Nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 20 lutego 2021 roku  nakłada na Zobowiązanego (czyli osobę, która  nie dokonała płatności w terminie)  – dodatkowe koszty tj.:

 

 • przekazanie tytułu wykonawczego właściwemu urzędowi skarbowemu do egzekucji to koszt 40,00 zł (tj. wszczęcie postępowania egzekucyjnego);
 • opłata zostanie podwyższona do 100,00 zł, jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej;

 

Powyższe koszty dotyczą tylko jednego tytułu wykonawczego, każdy następny tytuł wykonawczy to dodatkowe obciążenie finansowe, tj. kolejne 100 zł.

 

Jednakże to nie koniec kosztów:

Zobowiązany zostanie obciążony także opłatą egzekucyjną, tj.  

 • 10 % od wyegzekwowanej należności  przez urząd skarbowy;
 • 5 % w przypadku, gdy zobowiązany  dokona płatności bezpośrednio do urzędu skarbowego lub do wierzyciela (tj. w kasie Urzędu Miejskiego lub na indywidualny numer rachunku bankowego ww. należności).
 • ponadto dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie
  w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

 

Należy podkreślić, iż ww. koszty pobierane od dłużnika przez urzędy skarbowe nie są przekazywane do budżetu Gminy.

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze powyższe prosimy o rzetelne podejście do terminowego wnoszenia płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za podatki, tak aby nie generować dodatkowych opłat, które w znaczny sposób obciążają domowy budżet.

Zapraszamy,

 w przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego  w Gołdapi, pokój nr 40 – 41
(II piętro) oraz należności podatkowej, pokój nr 14 – 15 (I piętro) w celu odbioru.

 

Osoby do kontaktu:

Gospodarka Odpadami komunalnymi

Aneta Wielgus: księgowość GOK i deklaracje – tel. 87 615 60 73;

Arleta Sidorowicz:  windykacja należności – tel. 87 615 60 43.

 

Podatki

Małgorzata Golubek – wymiar podatku osób fizycznych, teren Gminy Gołdap – tel. 87 615 60 26;

Natalia Popławska – wymiar podatku osób fizycznych, teren Miasta Gołdap – tel. 87 615 60 65;

Justyna Tyszko – Prochorów – deklaracje podatkowe osób prawnych, księgowość podatkowa – tel. 87 615 60 28;

Patrycja Urszula Dąbrowska – windykacja należności podatkowych– tel. 87 615 60 33.