Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla interesantów załatwiających sprawy w Urzędzie Miejskim w Gołdapi o zasadach przetwarzania danych osobowych

Burmistrz Gołdapi informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od prowadzonej sprawy,  jest Burmistrz Gołdapi lub Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap (tel. 87 615 60 00, adres e-mail: pom@goldap.pl).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Sebastian Liwak). Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi poprzez e-mail: iod@goldap.pl, telefonicznie: +48 697 616 194 lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych,
- realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - obowiązujące przepisy prawa (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),
- umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (Art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Gołdapi przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Gołdapi (np. usługi pocztowe).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji).
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
- usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
Straż Miejską w Gołdapi

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi (19-500),  Pl. Zwycięstwa 14.

 2. Z Administratorem można się skontaktować:

 • Listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,

 • Poprzez adres e-mail: straz.miejska@goldap.pl,

 • Telefonicznie: 87 615 03 00, 87 615 60 27.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (Sebastian Liwak). Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi poprzez e-mail: iod@goldap.pl, telefonicznie: +48 697 616 194 lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.

 • Listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,

 • Poprzez adres e-mail: iod@goldap.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w szczególności:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich),

 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

 • ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,

 • oraz innych aktów normatywnych regulujących zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie   przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał - co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie, po jego zakończeniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych – co do zasady 5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,

 • usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom- jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.

 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 860 70 86), w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie podatków, opłat lokalnych, gospodarowania odpadami komunalnymi (postanowienia, wezwania, windykacja)

Klauzula informacyjna przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna przy przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Klauzula informacyjna przy przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Klauzula informacyjna dla składających wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej (ogrzewanie proekologiczne)

Klauzula informacyjna przy postępowaniu w sprawie usunięcia drzew z zadrzewień

Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe

Klauzula informacyjna przy udzielaniu informacji publicznej

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny przestrzeni publicznej

Klauzula informacyjna przy przekazaniu skargi do załatwienia właściwemu organowi

Klauzula informacyjna przy przekazaniu podania do załatwienia właściwemu organowi

Klauzula informacyjna przy przekazaniu petycji do załatwienia właściwemu organowi

Klauzula informacyjna przy transmisji on-line i udostępnianiu nagrań z sesji Rady Miejskiej

Klauzula informacyjna przy naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Powszechnego Spisu Rolnego

Klauzula informacyjna - cmentarz komunalny

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Klauzula informacyjna przy składaniu wniosku o zapewnienie dostępności

Klauzula informacyjna przy wniosku o potwierdzenie wiarygodności oświadczenia (świadczenia ratownicze)

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem miejsca tymczasowego na zakwaterowanie dla obywateli narodowości ukraińskiej

Klauzula informacyjna przy zgłoszeniu do usługi „Mobilny Urzędnik”

Sebastian Liwak - Inspektor Ochrony Danych w UM w Gołdapi,
kontakt e-mail: iod@goldap.pl