Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla interesantów załatwiających sprawy w Urzędzie Miejskim w Gołdapi o zasadach przetwarzania danych osobowych

Burmistrz Gołdapi informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od prowadzonej sprawy,  jest Burmistrz Gołdapi lub Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy placu Zwycięstwa 14; 19 -500 Gołdap (tel. 87 615 60 00, adres e-mail: pom@goldap.pl).
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować za pomocą e-maila: iod@goldap.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych,
- realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - obowiązujące przepisy prawa (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),
- umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (Art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Gołdapi przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Gołdapi (np. usługi pocztowe).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji).
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
- usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
Straż Miejską w Gołdapi

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi (19-500),  Pl. Zwycięstwa 14.

 2. Z Administratorem można się skontaktować:

 • Listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,

 • Poprzez adres e-mail: straz.miejska@goldap.pl,

 • Telefonicznie: 87 615 03 00, 87 615 60 27.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • Listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,

 • Poprzez adres e-mail: iod@goldap.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w szczególności:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich),

 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

 • ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,

 • oraz innych aktów normatywnych regulujących zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie   przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał - co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie, po jego zakończeniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych – co do zasady 5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,

 • usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom- jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.

 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (telefon: 22 860 70 86), w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie podatków, opłat lokalnych, gospodarowania odpadami komunalnymi (postanowienia, wezwania, windykacja)

Klauzula informacyjna przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna przy przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Klauzula informacyjna przy przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Klauzula informacyjna dla składających wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej (ogrzewanie proekologiczne)

Klauzula informacyjna przy postępowaniu w sprawie usunięcia drzew z zadrzewień

Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe

Klauzula informacyjna przy udzielaniu informacji publicznej

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny przestrzeni publicznej

Klauzula informacyjna przy przekazaniu skargi do załatwienia właściwemu organowi

Klauzula informacyjna przy transmisji on-line i udostępnianiu nagrań z sesji Rady Miejskiej

Klauzula informacyjna przy naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Powszechnego Spisu Rolnego

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Klauzula informacyjna przy składaniu wniosku o zapewnienie dostępności

Sebastian Liwak - Inspektor Ochrony Danych w UM w Gołdapi,
kontakt e-mail: iod@goldap.pl