Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Z dotacji na budowę oczyszczalni przy domach jednorodzinnych i wielorodzinnych przekazanych do użytkowania mogą skorzystać osoby fizyczne. W przypadku gdy ścieki bytowe pochodzą z budynku wielorodzinnego dotację można uzyskać na wybudowanie tylko jednej oczyszczalni przydomowej dla całego budynku.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości i wynosi:

3000,00 złotych do oczyszczalni na nieruchomości z domem jednorodzinnym oraz

4000,00 tysiące złotych do oczyszczalni na nieruchomości z domem wielorodzinnym.

Szczegółowe warunki otrzymania dotacji określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gołdap na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołdap” .

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków  prowadzony jest od 1 stycznia do 31 marca każdego roku.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane są według kolejności złożenia, a niezrealizowane w danym roku są rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o dotację.

Druki wniosków i załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańca oraz w załączniku.

 

           Sprawy związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
prowadzi Anita Germaniuk - Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony  Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pok. 25, tel. 87 615 60 23.