Wymiana źródeł ogrzewania na proekologiczne

Działalność człowieka, w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy oraz rolnictwo, powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nieodpowiedni stan jakości powietrza ma negatywny wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie i ekosystemy lecz także na procesy gospodarcze – np. na turystykę.
Dlatego w celu poprawy jakości powietrza, Gmina Gołdap uruchomiła przed trzema laty, własny program dotacyjny. Zasady udzielania i rozliczania dotacji zawarto w  "Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gołdap na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych  na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap", stanowiącym załącznik do uchwały nr LVII/373/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Dzięki temu działaniu wymieniono już 75 źródeł ciepła. Zachęcamy mieszańców do ubiegania się o dotacje i do wymiany wysokoemisyjnych  źródeł ciepła na źródła odpowiadające normom emisyjnym. Program gminny jest programem wieloletnim.
Nowy nabór wniosków o dofinansowanie, rozpocznie się w styczniu 2021 roku i potrwa do końca marca 2021 roku. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności złożenia, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie na 2021 rok.
Druki wniosków i załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańca oraz na stronie http://www.goldap.pl/pl/229/23337/inwestycje-w-ekologie.html

Sprawy związane z dofinansowaniem inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych prowadzi Anita Germaniuk - Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony  Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pok. 25, tel. 87 615 60 23.