DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina, że w marcu 2018 roku Rada Miejska w Gołdapi podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Gołdap.

Zgodnie z tymi zasadami dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, posiadającej tytuł prawny do zabytku, a wnioski o udzielenie dotacji składa się Burmistrzowi Gołdapi w terminie do 31 maja  roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady konieczne, o których mowa w art.77 ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja na w/w prace nie może być udzielona  jeżeli prace określone we wniosku o dotację zostały wykonane.

Dotacja z budżetu Gminy Gołdap może być udzielana w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Natomiast łączna kwota dotacji  ze środków publicznych udzielonych przez ministra właściwego do spraw  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Druki wniosków i załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańca.

Sprawy związane z dotacjami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku prowadzi Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony  Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi – Agnieszka Augustynowicz, pok. 23, tel. 87 615 60 40