Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury (zakładka: „Konsultacje społeczne”).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 17 września – 17 października 2020 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub
mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data
wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.