Urząd Miejski w Gołdapi przypomina o dostosowaniu liczby i pojemności kontenerów, pojemników na odpady komunalne do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Decyzja co do liczby pojemników i ich pojemności, które znajdują się w altankach, wiatach śmietnikowych należy do wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości (np. spółdzielni mieszkaniowych, ADM), jednak ich ilość powinna być odpowiednia do ilości osób zamieszkujących dane nieruchomości i wytworzonych przez nich odpadów, tj. być zgodna z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap”.
Monitorując od 1 września 2020 r. wprowadzanie obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych zauważyliśmy, iż w większości przypadków altany śmietnikowe i miejsca gromadzenia odpadów nie są jeszcze dostosowane do nowego systemu odbioru odpadów. Liczba poszczególnych rodzajów kontenerów jest zbyt mała oraz kontenery nie są odpowiednio oznaczone (brak kolorystyki lub oznaczenia z napisem wskazującym na daną frakcję odpadów).
Gmina ze swej strony wspólnie z firmą odbierającą odpady stara się wprowadzać zmiany w odbiorze odpadów.
Z drugiej strony prosimy wspólnoty mieszkaniowe, administratorów i zarządców nieruchomości o zweryfikowanie potrzeb związanych z ilością i pojemnością pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów. Nadmieniamy, że wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Gołdap, wynika z dostosowania się do nowych przepisów (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów) i ujednolicenia zasad segregacji odpadów w skali kraju.