Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 września 2020 roku

INFORMACJA

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 września 2020 roku

Szanowni Mieszkańcy,

na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 8 lipca 2020 roku zawiadamiam,  że od 1 września 2020 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych  w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi:    

 • 23,00 zł* miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca dwukrotność ustalonej powyżej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:
 • 46,00 zł* miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji burmistrz wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej).

Zostały uchwalone również częściowe zwolnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości:

 • 20% stawki opłaty bazowej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny** (4,60 zł od osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny);

 

 • 5,00 zł* stawki opłaty bazowej od każdego mieszkańca, który zamieszkuje nieruchomość w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i będzie kompostował bioodpady  w przydomowym kompostowniku***.

Zmienione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć w ciągu 14 dni, w przypadku:

 • zamieszkania pierwszego mieszkańca, tj.: zmiana adresu zamieszkania, zmiana właściciela nieruchomości zamieszkałej lub zgłoszenie nowego punktu adresowego.

Zmiany w ww. deklaracji należy dokonać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zmian w deklaracji dokonuje się, gdy:

 • nastąpiła zmiana ilości osób, tj.: zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny dziecka, zgon, zmiana miejsca zamieszkania);
 • mieszkaniec ma prawo skorzystać z częściowego zwolnienia, tj.: w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny lub przydomowego kompostownika w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej.

Korekty w ww. deklaracji  dokonuje się, gdy:

 • błędnie podano dane zawarte w deklaracji, tj.: np. błędnie wpisano adres zamieszkania lub do korespondencji, nastąpiła zmiana nr budynku, nie podano prawidłowej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, itp.

Zmiany w deklaracji będzie można dokonać:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter);
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 41 (II piętro);
 • za pomocą formularza dostępnego na platformie ePUAP.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi w dniach urzędowania w godzinach: 8:00 – 14:00;
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy organu podatkowego:

PKO BP S.A. 87 1020 4724 0000 3002 0091 3418.

 

 

                                                                                     SKARBNIK GMINY GOŁDAP

 

                                                                                      Edyta Rita Białek

 

 

 

 

 

 

Wychodząc Państwu naprzeciw i w trosce o rzetelne udzielenie informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, poniżej podajemy osoby do kontaktu, z którymi można kontaktować się telefonicznie w godzinach urzędowania:

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00;
 • wtorek – piątek: 7:15 – 15:15.

 

Informacje na temat deklaracji oraz płatności:

 • Aneta Wielgus, tel. 87 615 60 43 – pokój nr 41 (II piętro);

 

Informacje na temat odbioru i segregacji odpadów:

 • Magda Zymkowska, tel. 87 615 60 52 – pokój nr 30 (II piętro);

 

Informacje w przypadku nieobecności ww. osób:

 • Arleta Sidorowicz, tel. 87 615 60 00 – Punkt Obsługi Mieszkańców (parter).

* Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Gołdap.

** Zgodnie z Uchwałą  Nr XIX/144/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 lutego 2016 roku  w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gołdap Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gołdapi oraz Uchwałą Nr XXIV/207/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 8 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gołdap Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gołdapi.

*** Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.