Transport drogowy TAXI

Na terenie gminy, w obrocie funkcjonują 33 licencje wydane dla 28 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przewozu osób TAXI. Warto wiedzieć, że 1 licencja przypada na 1 samochód, a każda zmiana samochodu wymaga zmiany licencji. Działalność nie podlega ograniczeniom ilościowym, co oznacza, że każdy, kto spełnia wymogi nakładane ustawą licencję otrzyma.

W Gołdapi, oprócz 13 miejsc postojowych przy południowej stronie Placu Zwycięstwa, utworzono nowe miejsca postojowe TAXI przy Promenadzie Zdrojowej.

Dodatkowe informacje (wg. ustawy o transport drogowym).
Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji oraz w załączonej do wniosku dokumentacji nie później niż w terminie 14 dni od daty ich powstania, a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
Opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, obszar gminy wynosi:
• od 2 do 15 lat – 200 zł,
• powyżej 15 do 30 lat – 250 zł,
• powyżej 30 do 50 lat – 300 zł
• Opłata za zmianę licencji wynosi 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.