Debata nad raportem o stanie Gminy Gołdap za 2019 rok

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Gołdap!

Uprzejmie informuję, że jednym z wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Gołdapi, która odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r., będzie raport o stanie Gminy Gołdap za 2019 rok.

PORZĄDEK XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI:

http://bip.goldap.pl/files/files/PORZADEK_SESJI%2844%29.pdf

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz Gołdapi przedstawił Radzie Miejskiej w Gołdapi raport o stanie Gminy Gołdap za 2019 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

RAPORT O STANIE GMINY GOŁDAP ZA 2019 ROK dostępny jest pod linkiem:

http://bip.goldap.pl/mfiles/1289/3/28032/z/Raport-o-stanie-Gminy-Goldap-za-rok-2019.pdf

 

Debata nad raportem o stanie Gminy Gołdap za 2019 rok

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Gołdap odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.  

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 6 lipca 2020 r., do godziny 1500 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy placu Zwycięstwa 14 lub listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.
Liczy się data wpływu.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu.doc

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Gołdapi

/-/ Wojciech Hołdyński