Urząd Miejski w Gołdapi informuje

Obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) spowodowało, że z mocy prawa bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczynał się, zaś bieg terminów rozpoczętych uległ zawieszeniu na czas obowiązywania stanu epidemii. Wstrzymanie biegów terminów wprowadziła ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0. Przez terminy w postępowaniu administracyjnym należy rozumieć przykładowo termin na zapoznanie się strony z materiałem dowodowym, czy termin na wniesienie odwołania od decyzji.

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadzająca zmiany w zakresie terminów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Burmistrza Gołdapi.

Terminy w postępowaniach administracyjnych, których bieg nie rozpoczął się na podstawie ustawie tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 tj. od dnia 24 maja 2020 r.

Terminy w postępowaniach administracyjnych, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 tj. od dnia 24 maja 2020 r.

Wprowadzenie jednak nowych zapisów w tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 spowodowało, że terminy rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej nie od dnia odwołania stanu epidemii, a już od dnia 24 maja 2020 r. tj. po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0.