Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Uwaga organizacje pozarządowe!
Burmistrz Gołdapi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2020 roku z zakresu:

- wypoczynek dzieci i młodzieży;

- organizacja spotkań edukacyjnych;

- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw;

- rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

- promocja i organizacja wolontariatu;

- ratownictwo wodne;

- rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi;

- rozwój sportu;

- pomoc materialna dla uczniów i studentów (na lata 2020-2022);

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na lata 2020-2022).

Termin składania ofert: 31 stycznia 2020 r. Szczegółowe warunki konkursów znajdują się na stronie internetowej: www.goldap.pl w zakładce: ,,NGO- współpraca z organizacjami pozarządowymi".