Burmistrz Gołdapi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

1) Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2020 roku z zakresu:

  • wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • organizacja spotkań edukacyjnych,
  • upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw
  • rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • ratownictwo wodne.

Zarządzenie nr 459/XII/2019.pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia 459/XII/2019.doc

2) Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Gminy Gołdap w 2020 roku z zakresu: rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.

Zarządzenie nr 460/XII/2019.pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia 460/XII/2019.do

3) Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Gminy Gołdap w 2020 roku z zakresu: rozwój sportu.

Zarządzenie nr 461/XII/2019.pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia 461/XII/2019.do

4) Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w latach 2020-2022 z zakresu:

  • pomoc materialna dla uczniów i studentów,
  • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 462/XII/2019.pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia 462/XII/2019.do

Zarządzeniem nr 463/XII/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. Burmistrz Gołdapi powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ogłaszanych na rok 2020 oraz na lata 2020-2022.

Zarządzenie nr 463/XII/2019.pdf