Złóż swój wniosek do projektu budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok

Uprzejmie informuję o trwających pracach nad projektem budżetu Gminy Gołdap na rok 2020. Zapraszam radnych Rady Miejskiej, wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty, mające na względzie rozwój miasta do składania wniosków z propozycjami zadań do projektu budżetu Gminy Gołdap na rok budżetowy 2020.

Złożone wnioski będą stanowiły materiały pomocnicze do opracowania projektu uchwały budżetowej, a nie podstawę do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu. Propozycje
i sugestie zostaną przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich realizacji.

Wzór wniosku do pobrania w załączeniu a także w Urzędzie Miejskim w Gołdapi (Punkt Obsługi Mieszkańca, pok. 3) – codziennie w godzinach otwarcia Urzędu.
Termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r.

Miejsce i forma złożenia wniosku:

  • na adres pocztowy: Urząd Miejski w Gołdapi, 19 – 500 Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14;
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 14 (Punkt Obsługi Mieszkańca, pok. 3).

Burmistrz Gołdapi  
(-) Tomasz Rafał Luto