KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultacji Wieloletniego programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 23 lipca do 9 sierpnia 2019r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Gołdap.

Uwagi można składać na formularzu konsultacyjnym w formie elektronicznej na adres:pom@goldap.pl z dopiskiem w temacie "NGO 2020-2022" lub w formie papierowej do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.