Małe Granty Sołeckie podpisane

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto, wraz ze Skarbnik Gminy Gołdap Joanną Łabanowską podpisali 11 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie umowę na dofinansowanie zadania realizowanego w sołectwie Kośmidry – „Kośmidry Razem”. Na podpisaniu umowy obecna była również Sołtys Sołectwa Kośmidry Małgorzata Marchlewska. Gmina Gołdap przystąpiła do konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, który służy promowaniu działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich oraz wspieraniu zadań wpływających na zwiększenie aktywności społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Do budżetu samorządu wpłynie kwota w wysokości 4 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zorganizowanie festynu sołeckiego oraz zajęcia integracyjno – aktywizujące dla mieszkańców.