Wnioski o usuwanie azbestu można składać do 26 lipca 2019 r.

 

 INFORMACJA O USUWANIU AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOSPODARKA KOMUNALNA”

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” informuje, że mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia przez WFOŚiGW w Olsztynie.

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji ok. 75%.

Prace związane z demontażem i załadunkiem planowane są do wykonania

w maju i czerwcu 2020 r.

Termin składania wniosków o demontaż i załadunek azbestu w 2020 r.

do 26 lipca 2019 roku.

 

Uwaga: Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z:

  • zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,
  • demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych dachu lub ściany,
  • demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ściany (wełna mineralna, styropian itp. wraz z konstrukcjami wsporczymi izolacji),
  • wykonaniem dokumentacji technicznej dla nieruchomości, dla których konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu,
  • kosztorysem przedsięwzięcia,
  • pozostałe koszty nie przewidziane w harmonogramie prac.

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie:

1. Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest (wraz z klauzulą informacyjną RODO Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”).

2. Aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem miejsca, z którego był lub będzie usuwany azbest.

3. W przypadku:

  • nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, ewentualnie upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;
  • budynków/altan znajdujących się w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonego na niej budynku/altany oraz zgoda na realizację ww. zadania;
  • posiadania innego tytułu prawnego niż własność – do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. Natomiast w przypadku nieruchomości, do której prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie zadania związanego z usuwaniem azbestu.

4. W przypadku wystąpienia innych osób, prócz wnioskodawcy/wnioskodawców, oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO.

5. Potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych (w przypadku nieruchomości, które nie podlegają ww. zgłoszeniu należy złożyć stosowne oświadczenie).

6. Oświadczenie związane z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku.

7. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów.

8. W przypadku zdjęcia azbestu z nieruchomości, które wykorzystywane są do prowadzenia:

a) działalności gospodarczej – należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis poza rolnictwem,

b) działalności rolniczej – należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie.

Wnioskodawca załącza również kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.

9. Jeżeli budynek gospodarczy nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej – należy wypełnić oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie na danej nieruchomości.

10. Informacja o wyrobach zawierających azbest.

11. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest