Debata nad raportem o stanie Gminy Gołdap za 2018 rok

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Gołdap!

Uprzejmie informuję, że jednym z wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Gołdapi, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r., będzie raport o stanie Gminy Gołdap za 2018 rok.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Burmistrz Gołdapi przedstawił Radzie Miejskiej w Gołdapi raport o stanie Gminy Gołdap za 2018 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Debata nad raportem o stanie Gminy Gołdap za 2018 rok

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz Radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której
ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Gołdap odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 13,00 w sali konferencyjnej Nr 1 Urzędu Miejskiego.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2019 r., do godziny 15,00 w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej a także w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

http://bip.goldap.pl/files/files/PORZADEK_SESJI%2832%29.pdf

RAPORT O STANIE GMINY GOŁDAP ZA 2018 ROK:

http://bip.goldap.pl/files/files/RAPORT.pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

       /-/ Wojciech Hołdyński