Spotkanie samorządowców EGO z GDDKiA

7 stycznia w Ełku odbyło się spotkanie dyrekcji olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z samorządowcami z subregionu EGO (Ełk-Gołdap-Olecko), na temat modernizacji drogi krajowej nr 65 na odcinku od granicy państwa przez Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko i Ełk do woj. podlaskiego. Uczestniczyła w nim Senator RP Małgorzata Kopiczko.

Działania rozbudowy DK 65 obejmą powiaty gołdapski, olecki, ełcki (gminy: Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Ełk, Prostki) oraz zakładają 7 zadań:

Zadanie 1: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku drogowe przejście graniczne Gołdap – początek obwodnicy Gołdapi.
Zadanie 2: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Kowale Oleckie – początek obwodnicy.
Zadanie 3: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko-Gąski.
Zadanie 4: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk.
Zadanie 5: „Remont drogi krajowej nr 65 w miejscowości Ełk ul. Przemysłowa, ul. Grajewska.
Zadanie 6: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Ełk – Nowa Wieś Ełcka.
Zadanie 7: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa.

ZADANIA 1-4 i 7

1. Poprawa geometrii drogi w tym korekta łuków poziomych.
2. Poszerzenie jezdni do 8 m.
3. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na całym odcinku do dopuszczalnego nacisku 115kN/oś.
4. Budowa/ przebudowa przepustów.
5. Budowa chodników wraz z oświetleniem.
6. Rozbudowa skrzyżowań.
7. Budowa/przebudowa zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych (oświetlonych).
8. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją a także zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
9. Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, w tym wykonanie przepustów pod zjazdami.
10. Budowa/ przebudowa odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej.
11. Budowa oświetlenia drogowego.
12. Przebudowa urządzeń i sieci kolidujących z inwestycją.
13. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.
14. Budowa kanału technologicznego.
15. Budowa urządzeń i obiektów ochrony środowiska m.in. budowa przepustów ekologicznych, urządzeń oczyszczających, budowa płotków naprowadzających.

ZADANIE 5

1. Remont istniejącej nawierzchni jezdni bez zmiany układu drogowego w planie i w profilu. Jego zasadniczą częścią jest frezowanie warstwy ścieralnej nawierzchni i jej odtworzenie. W zakres remontu wchodzi także odtworzenie oznakowania poziomego oraz w razie potrzeby zniszczonych lub uszkodzonych elementów oznakowania pionowego i bezpieczeństwa ruchu.
2. Korekta geometrii ronda Majora „Dzika” Nalborskiego – zwiększenie szerokości jezdni ronda oraz utworzenie powierzchni przejezdnych na wyłukowaniach ronda z drogami.
3. Remont obiektu mostowego nad linią kolejową w km 3+381.
4. Udrożnienie systemu odwodnienia jezdni w rejonie wiaduktu kolejowego wąskotorowego w km 1+790.

ZADANIE 6

1. Zachowanie geometrii drogi w planie i w profilu podłużnym.
2. Zachowanie szerokości jezdni – 7 m.
3. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na całym odcinku do dopuszczalnego nacisku 115kN/oś.
4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Ełk z Nową Wsią Ełcką wraz z oświetleniem na całej długości.
5. Przebudowa (poszerzenie) prawego chodnika oraz oświetlenie chodników projektowanych i istniejących.
6. Przebudowa skrzyżowań (korekta geometrii bez zmiany tupu skrzyżowania).
7. Przebudowa wybranych zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych (oświetlonych).
8. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją a także zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
9. Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, w tym wykonanie przepustów pod zjazdami.
10. Budowa/ przebudowa odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej.
11. Budowa oświetlenia drogowego na odcinku zabudowanym.
12. Przebudowa urządzeń i sieci kolidujących z inwestycją.
13. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.
14. Budowa kanału technologicznego.
15. Budowa urządzeń i obiektów ochrony środowiska m.in. urządzeń oczyszczających.