Przedszkolaki Gołdapi- lepsza przyszłość

Gmina Gołdap w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt „Przedszkolaki Gołdapi - lepsza przyszłość.”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w: Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi, OWP przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, OWP przy SP nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gołdapi, OWP przy SP nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, OWP przy SP nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, OWP przy SP w Pogorzeli, OWP przy im. Michała Kajki w Grabowie, wszystkie w Gminie Gołdap, poprzez nabycie kompetencji kluczowych przez min. 90% z 478 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 231 dziewczynek, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycielek, zwiększenie wiedzy 360 rodziców (100 kobiet) w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie ww. przedszkoli w niezbędne pomoce dydaktyczne w okresie 01.07.2018 do 30.06.2020. W ramach projektu 478 dzieci w wieku przedszkolnym weźmie udział w zajęciach zwiększających kompetencje kluczowe w zakresie kreatywności. Ponadto 28 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach (77%), 360 rodziców pozna metody wspomagania kompetencji kluczowych u dzieci oraz zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne, co umożliwi nabywanie ww. kompetencji kluczowych.

 

W ramach projektu realizowane będą zadania:

1. Doposażenie przedszkoli i OWP w niezbędne pomoce dydaktyczne.

2. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

3. Warsztaty z kompetencji społecznych dla dzieci

4. Warsztaty eksperymenty badawcze

5. Warsztaty dla rodziców.

 

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 28

2. Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 478

3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie -28.

 

Okres realizacji projektu: od: 01.07.2018 do 30.06.2020

Wartość Projektu – 759 248,74 zł

Wkład UE – 645 361,42 zł