Umowa podpisana

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gołdapi Jarosław Dzienis9 maja w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie gospodarki osadowej, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna, a także przebudowę zestawu hydroforowego Stacji Uzdatniania Wody Gołdap.


Działania związane z modernizacją gospodarki osadowej oczyszczalni mają na celu otrzymanie ostatecznego produktu, który po uzyskaniu tzw. certyfikatu nawozowego przestałby być odpadem o znacznie utrudnionych możliwościach wykorzystania, podlegającym ustawie o odpadach, stałby się natomiast produktem podlegającym ustawie o nawożeniu.

Rozpoczęcie robót budowanych planowane jest na III kwartał 2018r. a całkowite zakończenie projektu – na 31.12.2019r.

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 8 366 606,43 zł netto, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie 5 333 711,59 zł.