Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

W dniach od 12 do 23 marca 2018 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo – mieszkańców tych powiatów. Projekt jest kierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia spełniających co najmniej jeden z warunków:

- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby niskowykwalifikowane (tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

W 2018 r. planuje się udzielenie 50 dotacji w maksymalnej kwocie 25 450 zł oraz wsparcia pomostowego przez 9 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 500 zł/m-c. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone szkoleniem i doradztwem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane mogą pobrać i złożyć formularze rekrutacyjne w dniach od 12 do 23 marca 2018 r. w następujących miejscach:

Biuro Projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30, e-mail dotacjerpo@powiatgoldap.pl
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

 

 

Formularz rekrutacyjny jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu.