Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi  uprzejmie informuje,  że podczas kontroli kanalizacji sanitarnej stwierdzono podłączenia wód opadowych z posesji.

Przypominamy, że w myśl  przepisu art. 9, ust 1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 103, poz.858 ze zm.) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wobec tego zaczynamy szeroko zakrojone kontrole podłączeń i wzywamy wszystkich właścicieli posesji, którzy takowe posiadają do ich zlikwidowania do dnia 30.09.2017 r. i powiadomienia o tym fakcie naszą spółkę.

W przypadku nie wykonania powyższego, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej potraktowane będzie jako bezumowne korzystanie z kanalizacji, co zagrożone jest karą grzywny do 10.000,00 zł

Celem dodatkowych wyjaśnień uprzejmie informujemy, że wprowadzane wody deszczowe do kanalizacji sanitarnej powodują zakłócanie pracy oczyszczalni i niewspółmierne podrożenie kosztów oczyszczanych ścieków. Wyeliminowanie nieprawidłowości uniemożliwi lub w znacznym stopniu ograniczy zalewanie posesji i piwnic oraz pojawianie się nieprzyjemnych zapachów z instalacji odprowadzających wody opadowe.