„Grabowo wczoraj - dziś - jutro”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Gołdap do wzięcia udziału w konkursie i przedstawieniu swojej wizji, fantazji, pomysłowości w pracy na temat -  Grabowo kiedyś, Grabowo współcześnie, Grabowo w przyszłości.

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie - Ewa Wronowska

Regulamin konkursu  

Organizator konkursu
- Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie.

Cele konkursu
- rozwijanie zainteresowań historycznych, przyrodniczych, fantastycznych
- rozwijanie  umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastyczno - technicznymi  w celu wyrażenia swoich spostrzeżeń, fantazji oraz wiedzy historycznej,
- kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem lokalnym, jego historią oraz odpowiedzialności za jego stan,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych i twórczych wśród dzieci i osób dorosłych.

Uczestnicy konkursu
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci, rodzice, mieszkańcy Grabowa i gminy Gołdap.

Warunki udziału w konkursie
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie  3  prac. Każda praca powinna być wykonana na papierze formatu A4 i przedstawiać Grabowo kiedyś, Grabowo współcześnie, Grabowo w przyszłości. Prace należy połączyć w jedną całość.
- uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw prac.

Informacje dotyczące prac konkursowych
Do każdej pracy powinna być dołączona kartka z następującymi informacjami:
- dane autora – imię i nazwisko
- w przypadku dzieci- podpisana przez rodziców / prawnych opiekunów klauzula –  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu”( wzór karty informacyjnej - załącznik nr 1)

Kryteria oceny prac konkursowych
- oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, wkład własnej pracy.

Termin oddawania prac konkursowych
- Prace powinny być dostarczone do końca marca 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu i tryb wyłaniania laureatów
- Podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2017 roku.
- Oceny prac dokona komisja konkursowa, która przyzna nagrody rzeczowe. Nagrody  zostaną  wręczone na apelu szkolnym. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie podsumowania konkursu.

Postanowienia końcowe
- Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druki w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
- Od postanowień jury nie przysługują odwołania.
- Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
- Prace niekompletne formalnie nie będą oceniane przez komisję konkursu.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac, zaś zgłoszenie na niniejszy konkurs traktowane będzie jako zgoda autora na nieodpłatne użycie jego pracy w publikacjach związanych z konkursem.

Miejsce dostarczenia prac konkursowych
- Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie - Ewa Wronowska