Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

INFORMACJE OGÓLNE

Dotacja może być udzielona osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych wyłącznie na nieruchomościach położonych poza aglomeracją Gołdap, tzn. na nieruchomościach pozbawionych możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.
Aglomeracja Gołdap obejmuje swym zasięgiem część miasta Gołdap oraz części miejscowości: Jabramowo, Kozaki, Kośmidry, Niedrzwica, Konikowo, Rostek, Wronki Wielkie, Marcinowo, Grabowo, Botkuny, Kolniszki, Jurkiszki.

Dofinansowaniu nie podlegają:
- wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy;
- koszty dokumentacji oraz pozwoleń i decyzji administracyjnych;
- koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
- koszty transportu;
- koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

W przypadku gdy ścieki bytowe pochodzą z budynku wielorodzinnego dotację można uzyskać na wybudowanie tylko jednej oczyszczalni przydomowej dla całego budynku.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości:
- 3 000,00 zł - przy budynku jednorodzinnym;
- 4 000,00 zł - przy budynku wielorodzinnym.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe,  posiadające stosowne atesty, deklaracje lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność  z obowiązującymi normami i zamontowane po raz pierwszy.

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków  będzie prowadzony od 1 stycznia do 31 marca każdego roku.
Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności złożenia, a niezrealizowane w danym roku będą rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o dotację.

ROZLICZENIE DOTACJI

Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków nastąpi na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po podpisaniu umowy o dotację w terminie 14 dni .

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

Przed złożeniem wniosku o dotację, przed złożeniem wniosku o dotację oraz przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gołdapi decyzję o pozwoleniu na budowę lub złożyć zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wnioskodawca,  przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, składa  w terminie od 1 stycznia do 31 marca każdego roku w Urzędzie Miejskim w Gołdapi  w Punkcie Obsługi Mieszkańca pisemny wniosek wraz z  następującymi dokumentami:
1) upoważnienie do zawarcia umowy o dotację udzielone wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
2) kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Gołdapskiego wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.
3)  oświadczenie, że wydatki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych.

Druki wniosków i załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w Punkcie Obsługi Mieszkańca oraz na stronie www.goldap.pl.

Sprawy związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  prowadzi podinspektor Józef Zaśkiewicz - Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony  Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pok. 25, tel. 87 615 60 23.