Zalew stanowi publiczne wody płynące - informacja

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi funkcjonowania wybudowanego w ramach inwestycji „Zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gołdap” zbiornika retencyjnego, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Gołdapi informuje, że budowa zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi została ukończona jesienią 2012 r. Na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30.11.2012 r. obiekt został oddany do użytkowania.

 
Zbiornik jest zaklasyfikowany jako użytek Wp, to znaczy - stanowi publiczne wody płynące. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 145) wprowadza ograniczenia w przestrzennym wykonaniu prawa własności nieruchomości bezpośrednio przylegających do wód publicznych. Artykuł 27 ust.1 mówi: „Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”. Z ww. artykułu wynika, że właściciel nieruchomości bezpośrednio przylegającej do wód publicznych nie może zakazywać lub uniemożliwiać przechodzenia przez obszar położony w odległości 1,5 m od linii brzegu. Obszar ten stanowi własność oznaczonego podmiotu, ale jest on obciążony powszechną dostępnością, która musi być spokojnie znoszona przez właściciela. Art. 34 ust.1 ww. ustawy przyznaje uprawnienia każdemu do powszechnego korzystania ze śródlądowych wód publicznych. Pojęcie powszechnego korzystania z wód precyzuje ust. 2 powyższego artykułu - każdy może korzystać z kąpieli, uprawiania sportów wodnych i amatorskiego połowu ryb. Najwięcej wątpliwości budzi sytuacja zaistniała w północno-zachodniej części Zalewu, gdzie grunty osób prywatnych bezpośrednio graniczą z wodami zbiornika. Powierzchnia nieruchomości łącznie z półwyspem stanowi własność osoby prywatnej, lecz w myśl ustawy Prawo wodne dostępność wzdłuż linii brzegowej powinna być zachowana.
 
Wszystkich zainteresowanych informujemy o zasadach obowiązujących podczas korzystania ze zbiornika retencyjnego:
  • Na zbiorniku można wędkować, mając wymagane pozwolenia PZW. Wędkarzom przypominamy o obowiązkach wynikających z Regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW, zgodnie z którym „Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 m, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu”. Zabrania się połowu ryb w przepławce oraz w odległości mniejszej niż 50 m od przepławki oraz budowli piętrzącej.
  • Po zbiorniku można pływać kajakami i innym sprzętem pływającym bez napędu silnikami spalinowymi (ze względu na strefę ciszy). Przy budowli piętrzącej wybudowane zostały specjalne pochylnie – wyciągi do kajaków, ułatwiające wodowanie i wyciąganie sprzętu pływającego.
  • Zabrania się przebywania na wyspie, która stanowi enklawę dla dzikiego ptactwa.
  • Zabrania się wchodzenia osobom niepowołanym na jaz oraz na obszar obiektu wokół budowli piętrzącej, którego teren jest wygrodzony.
  • Zabrania się budowy pomostów w obrębie zalewu.
  • W obrębie zbiornika przy ulicy Ustronie przewidziane jest miejsce na urządzenie ogólnodostępnej plaży. Przy plaży umieszczono znaki zakazu kąpieli z uwagi, że obiekt nie spełnia wymagań, jakim podlegają kąpieliska.
  • Wzdłuż linii brzegowej zbiornika można spacerować, w tym celu wytyczono ścieżkę, której przebieg zakreślono kolorem zielonym na załączonej mapie poglądowej.
  • Wszystkim korzystającym przypominamy o zachowaniu czystości otoczenia.
Lucyna Kozłowska
Kierownik Rejonowego Oddziału
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Gołdapi