Gospodarka odpadami

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok

Teren wiejski WIELORODZINNE I 1-3

Teren wiejski WIELORODZINNE II 1-3

SEKTOR I

SEKTOR II

SEKTOR III

SEKTOR IV

SEKTOR I WIEŚ

SEKTOR II WIEŚ

SEKTOR III WIEŚ

SEKTOR IV WIEŚ

SEKTOR V WIEŚ

SEKTOR VI WIEŚ

SEKTOR VII WIEŚ

 


Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap usługę odbioru odpadów wykonują następujące firmy:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Marta Gawryluk, Tomasz Brzeziński s.c., ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap, tel. 87 615 38 60- obszar miasta Gołdap;
  • KOMA Ełk sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk, tel. 534 535 169- obszar wiejski Gminy Gołdap.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy: produkcyjne, usługowe itp.) właściciele muszą zawrzeć oddzielne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości mogą przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne następujące frakcje odpadów: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, popiół paleniskowy, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów).

Natomiast przeterminowane leki, odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych we wszystkich aptekach na terenie Gminy Gołdap.

Odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony od samochodów osobowych,  meble i inne odapdy wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe każdy mieszkaniec Gminy Gołdap może bezpłatnie przekazać do „Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów“ w miejscowości Kośmidry w godzinach pracy tj.: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7:00-15:00, środy 7:00-17:00 oraz soboty 8:00-10:00.

Zbieraniem surowców wtórnych na terenie Gminy Gołdap zajmują się następujące podmioty:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk;
  2. „MIDA” Mariusz Trzasko, ul. Okrzei 12, 19-500 Gołdap;
  3. Firma Handlowo-Usługowa „ELF” Tomasz Sala, ul. M. Konopnickiej 1, 19-500 Gołdap;
  4. „JANEX” Zbigniew Jankowski, Kośmidry 48, 19-500 Gołdap;
  5. SORTZŁOM Władysława Jabłońska, ul. Pagórkowa 4, 19-500 Gołdap.